HÌNH ẢNH NGÀY TIỄN CHA ANDRE TRẦN TIẾN MINH VỀ GX KON H’RINH (30.09.2015)

HÌNH ẢNH

NGÀY TIỄN CHA ANDRE TRẦN TIẾN MINH

VỀ GX KON H’RINH (30.09.2015)

A1A2 A3 A4 A5 A6A7A8A19 A10A11 A12 A13 A14 A15A16GHI NHẬN TRẦN ĐÌNH HY

 

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …