HÌNH ẢNH THÁNH LỄ MỪNG NGỌC KHÁNH 60 NĂM GX CHÂU SƠN

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ MỪNG

NGỌC KHÁNH 60 NĂM GX CHÂU SƠN

A0A01A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A30A31A32A33A34A35A36A37A38A39A40A41A42A43A44A45HÌNH ẢNH DO TRẦN ĐÌNH HY

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …