Cầu khẩn Thánh Giuse

  Kính lạy thánh Giuse

  Chưa có ai kêu cầu                                                     

  Cùng Cha mà vô hiệu        
  Thần thế Cha hằng triệu
   Trước mặt Đức Chúa Trời
   Đến nỗi có muôn người
   Tôn vinh Cha truyền lệnh
   Ban cho người van xin.
            ♡♡♡
   Kính lạy cha nhân hiền
   Xin cầu bầu cùng Chúa
   Rộng lòng xót thương ban
   Khi còn ở thế gian
   Cha là đấng bảo hộ
   Là Cha nuôi trung thành
   Của Chúa Con chí thánh
              ♡♡♡
   Nay chúng con dạn mạnh!!!
   Sấp mình trước Thánh Nhan
   Tha thiết ôi nài van!!!
   Xin Cha thương bào chữa
   Cho chúng con lần nữa
   Khỏi những điều khó khăn!!!
              ♡♡♡
   Những khổ đau nhọc nhằn
   Xin đưa tay nâng đỡ
   Mong Ngài giúp giải gỡ!
   Độ trì cho chúng con
   Để thêm một vinh quang
   Vào bao nhiêu vinh quang.                                     

   Đã sẵn có của Cha…
            ♡♡♡

   Lạy Thánh cả nhân từ
   Chúng con rất tin tưởng                                         

   Cha vẫn trọn tình thương 
   Luôn nghe lời kêu khấn                                         

   Giải thoát cứu chúng con

   Khỏi chuyện sầu héo hon!!
   Mà con đang gặp phải…                                     

   Chúng con hằng trông mãi
   Cha không nỡ bỏ qua
   Giúp cho người sầu khổ
   Chạy đến kêu cầu Cha

            ♡♡♡

   Chúng con xin sấp mình
   Dưới gót chân của Cha
   Tha thiết nài cùng Cha
   Đoái nhìn con khóc lóc! 
   Xin Cha thương  bao bọc                                     

   Như áo choàng phủ che…
   Cho chúng con mọi lúc…
                          Amen.

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …