Mừng Thánh An Tôn!!!

Thánh cả An Tôn.

Chúa Trời đã chọn.

Cùng làm con mọn.

Đức Bà dấu yêu.

Ơn phúc thông ban.

Cho hết loài người.

Xưa ở thế gian.

Người làm phép lạ.

Cứu giúp muôn dân.

Khỏi tai qua nạn !!!

           ****

Khi về cùng Chúa.

Thần thế càng thêm.

Phép lạ càng thêm.

Càng nhiều hơn nữa.

Tai ương khốn giữa !!

Thế tục đủ điều

Thì Thánh An Tôn

Rộng tay ban nhiều.

Thêm ơn thêm sức.

Hễ ai túng cực.

Chạy đến cùng Người.

Bất kể đạo đời

Đều được cứu giúp.

          ****

Chúng con dân nghèo.

Phần hồn phần xác.

Việc này việc khác.

Xin dâng sự lành.

Cùng của lễ dâng.

Tôn kính tỏ lòng.

Chạy đến cậy trông.

Ông Thánh An Tông

Xin thương ghé mắt

Khỏi cơn hoạn nạn !

Xin được ăn mày !!!

Ơn Người cứu giúp

         ****

Xin cho chúng con

Hằng ngày dùng đủ

Trong giờ lâm tử !!

Vượt qua điều dữ !!

Được ơn chết lành

Để cùng ông thánh

Sum họp một nơi

Ngợi khen Chúa trời

Ba  Ngôi hằng sống…

           AMEN

            ****

    G.A. NAM HỒNG

Check Also

Giai Thoại: Chuyện Cố Ngờ và Bà Ngoét – Phần II

PHẦN II Sờ được, mà vẽ không được, mới là chuyện lạ!!! Cố Ngờ bị …