Đoạn đường B (Châu sơn) cắt đường tránh thành phố BMT,nay đã trở thành sông

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than