Lễ Thánh Gioan Tiền hô

Đọc kinh tượng đài tối thứ năm

Thánh lễ

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: Các Ấm Nước Mới Xóm Trong Châu Sơn

Châu Sơn choa ghi nhận Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *