Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (thứ sáu tuần Thánh),ngắm rằng (buổi trưa) giáo xứ Châu sơn 2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

NGẮM RẰNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than